Różne rodzaje nieruchomości

Zanim przejdziemy do omówienia różnych rodzajów nieruchomości niezbędne wydaje się wyjaśnienie, czym w świetle prawa jest pojęcie nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności (grunty), trwale związane z gruntem budynki lub części takich budynków. W myśl zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, nieruchomościami są natomiast części powierzchni ziemskiej, dla których urządzono księgi wieczyste.

Nieruchomości gruntowe

Podstawowy rodzaj nieruchomości to grunty, czyli części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Ich elementami składowymi są znajdujące się na nich i trwale z nimi związane budynki, urządzenia, rośliny, a także prawa związane z własnością nieruchomości. Od nieruchomości gruntowych jako osobny przedmiot własności wyodrębnia się budynki (nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków (nieruchomość lokalowa).

Nieruchomości budynkowe

Pojęcie nieruchomości budynkowej wiąże się z pewnym stanem prawnym – prawem użytkowania wieczystego, które dotyczy jedynie gruntu, będącego przedmiotem własności jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym obowiązkiem wykupienia przez użytkownika wieczystego budynków i urządzeń znajdujących się na tym gruncie. Wobec tego grunt jest w użytkowaniu wieczystym, zaś budynki i urządzenia, jako jego części składowe, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Nieruchomości lokalowe

Nieruchomość lokalowa jest lokalem mieszkalnym lub innym, który na skutek wyodrębnienia przekształca się właśnie w tzw. nieruchomość lokalową. Wyodrębnienie te wiąże się z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisu własności. Z tym rodzajem nieruchomości wiążę się tzw. udział w nieruchomości wspólnej (grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali). Do lokali mogą przynależeć bowiem pomieszczenia przynależne (komórki, strychy, garaże).

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/